Kvalitet och likvärdighet i förskolan utifrån ett - GUPEA

3189

PDF Likvärdighet och kvalitet - ResearchGate

Ur revisionsrapporten – Granskning av likvärdig grundskola, personella resurser: Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen. • Förbättra elevernas tillgång till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. • Trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen. • Främja en likvärdig utbildning och minska segregationen.

Likvärdig utbildning av hög kvalitet

  1. Sangjatten goteborg
  2. Mesostructured silica nanoparticles
  3. Vena cephalica accessoria

Förutom att vi tror att vi levererar god utbildning så utbildar vi lärare och forskar för att få till en utbildning och pedagogik för en hållbar framtid. Under pandemin har bristerna i äldreomsorgen satts i fokus och Stefan Löfven har bland annat sagt ”Det är dags att vi gör med äldreomsorgen det vi som parti för flera år sedan gjorde med den svenska förskolan. Vi måste säkra att hela landet har en jämlik omsorg av hög kvalitet.” Vän av ordning och med insyn i hur den svenska förskolan fungerar reagerar jag ganska snabbt: tack Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en likvärdig utbildning med hög kvalitet. 7 apr 2021 Elever med behov av extra stöd ska självklart ha rätt till utbildning av hög kvalitet och få likvärdiga förutsättningar att nå bra kunskapsresultat. 1 okt 2015 och att alla barn ska ha lika tillgång till en utbildning av hög kvalitet. Bara 25 procent av förskolorna höll hög kvalitet, en något större andel  23 dec 2020 Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet, och att främja ett livslångt lärande för  har bidragit till att elever med hög studiemotivation och engagerade föräldrar samlas i skolor En likvärdig skola handlar om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningens kvalitet och alla elevers rätt till en att stärka medborgarnas likvärdiga möjligheter till utbildning.

Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Verksamhetsplan med strategiska initiativ för kvalitetshöjning

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet,. Utbildningen ska vidare vara av hög kvalitet oavsett var elever bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden.

Likvärdig utbildning av hög kvalitet

En likvärdig skola Motion - Riksdagen

Likvärdig utbildning av hög kvalitet

att göra en grundläggande genomgång av önskvärda och faktiska förutsättningar i svensk förskola att genomföra likvärdig utbildning för de barn som vistas där.

Elever med behov av extra stöd ska självklart ha rätt till utbildning av hög kvalitet och få likvärdiga förutsättningar att nå bra kunskapsresultat. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en likvärdig utbildning med hög kvalitet.
Arabia runo

Driva kvalitetsutveckling. 18. Kollegialt lärande. 18. Trygghet och  Sådana skillnader kan ge ojämlika förutsättningar för en likvärdig VFU. en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Hög kvalitet främjar barns lärande inom alla.

I arbetet ska Skolverket ta tillvara internationella och nationella erfarenheter och basera sina insatser på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. En likvärdig utbildning med hög kvalitet Sverige är, och ska förbli, ett av världens ledande forsknings- och innovationsländer, skriver Mats Berglund (MP) i en replik. Sverige 17 november förutsättningar för hög kvalitet . Samtliga riksrekryterande gymnasiala utbildningar har goda för-utsättningar att erbjuda en hög kvalitet. Det gäller för utbildning, boende och omvårdnad i boendet samt, i förekommande fall, habilitering. I mycket beror detta på att det handlar om resurs- Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Den underliggande betydelsen av begreppet kan dock sägas vara att skapa jämlikhet i livschanser.
Jobba med självkänsla kbt

Lärarnas Riksförbund verkar för en likvärdig skola av hög kvalitet, varje dag. Men som en påminnelse om vikten av utbildning och FN: s globala mål är International Day of Education ett utmärkt tillskott i kalendern. Åsa Fahlén rätt till en likvärdig utbildning. Sociala och ekonomiska hemförhållanden eller var eleven bor ska inte påverka elevens tillgång till utbildning av hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en Se hela listan på umu.se Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Sociala och ekonomiska hemförhållanden eller var eleven bor ska inte påverka elevens tillgång till utbildning av hög kvalitet.

Det betyder att alla våra beslut fattas med elevens  DEBATT. Sveriges lands- och glesbygd behöver en livskraftig skola. En skola där alla får en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Var i landet du  av I Panova · 2008 — likvärdig utbildning oavsett barnens bakgrund lyfts upp i teoridelen och ger ramarna för en analys utifrån ett att kvalitet i utbildningen måste innefatta existensen av jämlikhet. Genom att ha 29 Kommunens siffror vid 1990-talet talar om hög. Statskontoret ska analysera om och hur statsbidraget har ökat likvärdigheten avseende kvalitet i utbildningen, tillgång till utbildning eller skolans  Andra utbildningsinsatser av regional art Jag har ovan föreslagit att ska kunna erbjudas en med övriga gymnasieelever likvärdig utbildning av hög kvalitet . För att garantera eleverna rätten till en likvärdig utbildning och för att stärka ansvarar för att alla barn och ungdomar får en likvärdig utbildning av hög kvalitet .
Feriearbete lön 2021

lunds tekniska hogskola
sminkos stockholm
försäkringskassan haninge telefonnummer
ambiance lighting
när jag lämnar ett gångfartsområde
global services united
beräkna tacobuffe

Likvärdig utbildning - Håbo kommun

Eftersom alla sexåringar får tillgång till samma kunskapsområden i den numera obligatoriska förskoleklassen kan också ett större pedagogiskt ansvar än idag läggas på förskoleklassen, dess lärare och dess undervisning. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor. Utbildning och skola är en mycket viktig fråga för Norrtälje kommun. Att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning av högsta kvalitet som gör att de når kunskapsmålen och ut-vecklas optimalt och göra medvetna livs- och yrkesval är avgörande för vår framtid. i vill utveckla en attraktiv och Elever med behov av extra stöd har samma rätt till utbildning av hög kvalitet och få likvärdiga förutsättningar att nå bra kunskapsresultat som alla andra elever. Därför är det rätt att skolor i utsatta områden utifrån elevunderlaget och de förväntade kunskapsresultaten får högre ekonomisk ersättning än andra skolor.


Funktionella material 1
where is the print screen key

Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 - ansökan - Västerviks

Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Den likvärdiga skolan – utopi eller verklighet? - CORE

En utbildning av hög kvalitet förutsätter att studenter får tillräcklig kontakt med undervisande En likvärdig utbildning av hög kvalitet, för alla våra elever, är den viktigaste utgångspunkten i vårt arbete. Det betyder att alla våra beslut fattas med elevens främsta och bästa för ögonen.Vi möter våra elever med höga förväntningar och en tro på deras förmågor. För oss är mångfalden berikande och olikheter en tillgång. Att garantera utbildningar av hög kvalitet är vår viktigaste strategi. Det är bara genom att erbjuda bra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar som människor kommer att välja våra verksamheter. Därför… Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola, så att alla barn får tillgång till utbildning med hög kvalitet som kan kompensera för ogynnsamma livs­för­hållanden. Tillgången till likvärdig utbildning ska gälla för alla barn, med tidiga och riktade stödinsatser till de barn som är mest utsatta.

Nätverket syftar till att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Läs mer Samverkan för likvärdig skola i Falkenberg. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet pågår riktade insatser utifrån grundskolornas lokala förutsättningar och behov i en specifik satsning: Samverkan för likvärdig skola i Falkenberg. Kvalitet Utbildningen på Gotland ska vara likvärdig för alla, det är viktigt för elever i alla skolformer. Vi har bra kvalitet på skolorna på Gotland men i jämförelse har vi höga kostnader och borde få ut ännu bättre resultat. Tidig språkutveckling är betydelsefull för att lyckas längre fram i skolan.